• اسلاید 1

  خبر مهم:
  بورس تعداد محدودی از دانشجویان ثبت نامی در مدرسه
  پاییزه، با بررسی رزومه ارسالی آنها
  ___________________

 • اسلاید 2

  اخبار و درسنامه های مدرسه پاییزه
  ___________________

 • اسلاید 3

  بهره مندی از تخفیف ویژه ثبت نام مدرسه پاییزه،

  فقط تا دهم آذر ماه
  ___________________

 • اسلاید 4

  مدرسه پاییزه:
  "پژوهش های کاربردی در حوزه مغز"
  ___________________